Alapító okirat

A jelen alapító okiratban meghatározott alapító 1994. március 24. napján a Ptk. 74/A. §-a alapján létrehozta az ebben az okiratban meghatározott Alapítványt. Az Alapítvány alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan a következő:

1. Az Alapítvány neve és rövid neve:
1.1. Az Alapítvány neve: Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány.
1.2. Az Alapítvány rövid neve: MEJOK Alapítvány.

2. Az Alapítvány státusza:
2.1. Az Alapítvány jogi személy.
2.2. Az Alapítvány közhasznú szervezet.

3. Az Alapítvány székhelye és telephelyei:
3.1. Az Alapítvány székhelye: Budapest VIII. kerület, Baross utca 28.
3.2. Az Alapítvány telephelyei:
3.2.1. Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 43. (hrsz: 35444/A/2.),
3.2.2. Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 43. (hrsz: 35444/A/5.).

4. Az Alapítvány célja:
4.1. A budapesti székhelyen működő Magyar Emberi Jogvédő Központ (MEJOK) alapítványi iroda, valamint a szervezet más magyarországi és külföldi képviseleteinek létesítése, fenntartása és fejlesztése.
4.2. Az alapítvány céljának megvalósítása érdekében a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben meghatározott alábbi tevékenységeket végzi:
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- gyermek- és ifjúságvédelem,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- emberi és állampolgári jogok védelme,
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
- euroatlanti integráció elősegítése,
- közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások.
4.3. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít.
4.4. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel-, illetve külföldi jogi- és természetes személy csatlakozhat, ha a jelen alapítványi rendelés céljaival egyetért, és azt anyagi, vagy más módon támogatni kívánja.

5. Az Alapítvány alapítója:
Név: Hermann Zsolt György

6. Az Alapítvány vagyona:
6.1. Az Alapítvány induló vagyona: 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint, amit az alapító, Hermann Zsolt György, 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint készpénznek az Alapítvány pénzforgalmi számlájára történő befizetésével bocsát rendelkezésre. Az induló vagyonon felül az Alapítvány vagyonát képezik a továbbiakban: belföldi és külföldi jogi- és magánszemélyek önkéntes befizetései és adományai.
6.2. Az Alapítvány vagyonát az alapítványi célok megvalósítására fordítja, a következő formákban:
- anyagi, illetve természetbeni szociális (lakhatási, beiskolázási, élelmezési) segély, támogatás biztosítása hátrányos helyzetűek részére;
- helyiségek, közüzemi számlák, távközlési lehetőségek (telefon, fax, Internet stb.) költségeinek fedezése az Alapítvány működése céljából, valamint együttműködő partnerek és civil szervezetek részére;
- az Alapítvány működéséhez szükséges bérköltségek és eszközök beszerzésének fedezése;
- az Alapítvány tevékenységét bemutató kiadványok kiadása és terjesztése;
- pályázatokon való részvételhez szükséges önrész biztosítása;
- az Alapítvány céljával megegyező céllal végzett vállalkozási tevékenységben való részvétel.
6.3. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében és azokat nem veszélyeztetve végez, ezért csak vagyonának 40%-áig vehet részt vállalkozásban. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységekre fordítja.
6.4. Az Alapítvány vagyona a Kuratórium döntése alapján használható fel.

7. Az Alapítvány kezelő szerve:
7.1. Az Alapítvány kezelő szerve a Kuratórium, amely a hatályos magyar jogszabályok keretei között irányítja az Alapítvány tevékenységét.
7.2. A Kuratórium öttagú, tagjai: egy fő elnök, egy fő alelnök, három fő tag
7.3. A Kuratórium személyi összetételéről, annak változásáról az alapító dönt.
7.4. Az Alapítvány Kuratóriumának személyi összetétele a jelen alapító okirat aláírásakor:
7.4.1. A Kuratórium elnöke:
Név: Oberth József
7.4.2. A Kuratórium alelnöke:
Név: Kékesi József
7.4.3. A Kuratórium tagja:
Név: Dr. Daybis Raad
7.4.3. A Kuratórium tagja:
Név: Mándi Bettina
7.4.3. A Kuratórium tagja:
Név: Pozsgai Zita
7.5. A Kuratórium megbízatása határozatlan időre szól.
7.6. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente négy (4) alkalommal ülésezik. Az összehívás Oberth József elnök, akadályoztatása esetén Kékesi József alelnök feladata. A Kuratórium ülését írásban, a napirend egyidejű írásbeli közlésével kell összehívni.
7.7. Az Alapító, vagy a Kuratórium bármely tagja kérelmére a Kuratórium ülését soron kívül, írásban, a napirend egyidejű írásbeli közlésével össze kell hívni. Az összehívás Oberth József elnök, akadályoztatása esetén Kékesi József alelnök feladata. Amennyiben az ülés összehívására az összehívásra vonatkozó kérelmet követő nyolc nap elteltével nem került sor, a kérelmező saját hatáskörben összehívhatja az ülést.
7.8. A Kuratórium tagjának egy szavazata van. A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen van. A Kuratórium ülései nyilvánosak.
7.9. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
7.10. Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.
7.11. Ösztöndíjat a Kuratórium eseti jelleggel ítélhet oda.

8. A Felügyelő Bizottság (továbbiakban: "FB")
8.1. Az FB ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását.
8.2. Az FB háromtagú, tagjai: az elnök, az elnökhelyettes, valamint egy tag.
8.3. Az FB személyi összetételéről, annak változásáról az alapító dönt.
8.4. Az FB személyi összetétele a jelen alapító okirat aláírásakor:
8.4.1. Az FB elnöke:
Név: Hermann Zsolt György
8.4.2. Az FB elnökhelyettese:
Név: Pordán Ferenc
8.4.3. Az FB tagja:
Név: Ganczer Sándor
8.5. Az FB megbízatása határozatlan időre szól.
8.6. Az FB tevékenysége során az alapítvány vezető tisztségviselőitől jelentést, az Alapítvány munkavállalóitól, megbízottaitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, az Alapítvány könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
8.7. Az FB tagja a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehet.
8.8. Az FB köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, illetve annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
8.8.1. a szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Alapítvány érdekeit olyan, súlyosan sértő esemény vagy mulasztás történt, amelynek megszűntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé,
8.8.2. vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
8.9. A Kuratóriumot az FB indítványára az indítvány megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. Ezen határidő eredménytelen eltelte esetén az FB köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
8.10. Az FB szükség szerint, de legalább évente négy (4) alkalommal ülésezik. Az összehívás az FB elnöke feladata. Az FB ülését írásban, a napirend egyidejű írásbeli közlésével kell összehívni.
8.11. Az Alapító, vagy az FB bármely tagja kérelmére az FB ülését soron kívül, írásban, a napirend egyidejű írásbeli közlésével össze kell hívni. Az összehívás az FB elnöke, akadályoztatása esetén az FB elnökhelyettese feladata. Amennyiben az ülés összehívására az összehívásra vonatkozó kérelmet követő nyolc nap elteltével nem került sor, a kérelmező saját hatáskörben összehívhatja az ülést.
8.12. Az FB tagjának egy szavazata van. Az FB akkor határozatképes, ha az ülésen legalább két tag jelen van. Az FB ülései nyilvánosak.
8.13. Az FB döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

9. Az Alapítvány képviselete, rendelkezés a pénzforgalmi számláról
9.1. Az Alapítványt Oberth József, a Kuratórium elnöke önállóan képviseli.
9.2. A Kuratórium elnöke meghatalmazása alapján, az abban meghatározott időszakban, az Alapítvány képviselője Oberth József, Kékesi József, a Kuratórium alelnöke.
9.3. A képviseleti jog szabályai csak az alapítványnak a Bíróság által való nyilvántartásba vétel után, tehát a nyilvántartásba vételre irányuló eljárás jogerős határozattal történt lezárása után lépnek hatályba. Az alapítvány képviselője ezt követően járhat el harmadik személyek, bírósági vagy más hatóság előtt.
9.4. Az Alapítvány pénzforgalmi számlájáról a Kuratórium elnöke és egy, a Kuratórium által meghatalmazott személy ketten együttesen jogosultak rendelkezni.

10. Vagyonkimutatás
10.1. Az Alapítvány vagyonáról, bevételeiről és kiadásairól minden év december 31-i állapotnak megfelelően mérleget kell készíteni.

11. Az Alapítvány gazdálkodása:
11.1. Az Alapítvány a jelen alapító okiratban meghatározott célja szerinti tevékenységet (3. pont) és vállalkozási tevékenységet végez, amennyiben az alapítványi cél megvalósítását nem veszélyezteti. Gazdálkodási tevékenységét az Alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992. (VIII.23.) korm. rendelet alapján végzi.
11.2. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem visszaforgatja az alapító okiratban foglalt tevékenységre. Az Alapítvány befektetési tevékenységet a Kuratórium által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat.
11.3. Az Alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának a jelen alapító okiratban meghatározott adatait a www.mejok.com című honlapon hozza nyilvánosságra.
11.4. Az Alapítvány Kuratóriumának üzemeltetési, fenntartási költségeit (kiadásait) és az egyéb közvetett költségeket (kiadásokat) az alapítványi célú tevékenység (3. pont) és a vállalkozási tevékenység között az árbevételek arányában évente meg kell osztani.
11.5. Az Alapítvány bevételei a következők:
11.5.1. Alapítványi célú tevékenység bevételei (minden olyan bevétel, amely nem a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik, ide értve az esetleges céltámogatásokat is), melyek a következők:
11.5.1.1. Kizárólag alapítványi célú tevékenységet szolgáló vagyontárgy értékesítése, amennyiben az ebből származó bevétel kizárólag az alapítványi célt szolgálja;
11.5.1.2. Az Alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992. (VII. 23.) korm. rendeletben meghatározott egyéb bevételek.
11.5.2. A vállalkozási tevékenység bevételei.

12.Határozatok és nyilvánosság
12.1. A testületi szervek döntéseit az Alapítvány ügyintéző szerve a határozatok tárában tartja nyilván. A nyilvántartásban fel kell tüntetni az egyes döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát, személyét.
12.2. Az Alapítvány döntéseinek az érintettekkel való közléséről, írásban utólag igazolható módon a Oberth József elnök, akadályoztatása esetén Kékesi József alelnök gondoskodik.
12.3. A testületi szervek döntéseit az Alapítvány ügyintéző szerve az Alapítvány székhelyén elhelyezett hírdetőtáblán és honlapján hozza nyilvánosságra.
12.4. Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratokba az Alapítvány székhelyén, előre egyeztetett időpontban, bárki betekinthet.
12.5. Az Alapítvány működésének módjáról, az alapítványi szolgáltatások igénybe vételének módjáról, beszámolóinak közléséről székhelyén kifüggesztve, és a www.mejok.com című oldalon tájékoztatja a nyilvánosságot.

13. Összeférhetetlenség
13.1. Az Alapító a szervezet tisztségviselőinek kijelölésénél figyelembe veszi a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény következő rendelkezéseit:
"8.§ (2): "Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

9.§ (1) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt."

13.2. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§. b. pont) élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:
13.2.1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
13.2.2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjainak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

14. Záró rendelkezések
14.1. Az Alapítvány határozatlan időre alakul.
14.2. Megszűnése esetén a fennmaradó vagyont a Magyar Emberi Jogvédő Központ részére kell teljes egészében átadni.
14.3. Az alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány Fővárosi Bíróság által történő nyilvántartásba vétele után az Alapítványt nem vonhatja vissza.
14.4. Az Alapítvány megszűnésére a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
14.5. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. §-ai az irányadók.
14.6. Ez az okirat hat eredeti példányban készült, melyet az alapító, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírt.

Budapest, 2010. január 31.

Hermann Zsolt György
Alapító